Belangrijke besluiten op de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2023

De Algemene Ledenvergadering van Zon op Hoogland werd redelijk goed bezocht. Het was een vergadering waarin op financieel gebied, op bestuurlijk gebied en op beleidsgebied een paar belangrijke besluiten genomen werden.

Alex van Donkelaar, de penningmeester, lichtte de jaarrekening toe en vertelde dat het voor de coöperatie een goed jaar is geweest. De hoeveel opgewekte stroom was boven verwachting, maar ook de prijs die we voor de geleverde stroom kregen lag hoger dan begroot. Dat betekende dat er ruim € 20.000 viel te verdelen over de 505 uitgezette certificaten. Het voorstel om € 40,- per certificaat uit te keren werd dan ook met algemene stemmen aanvaard. Namens de kascommissie verklaarde Ron Borghoff de boekhouding in orde te bevinden en daarmee werd het bestuur decharge verleend, onder dankzegging aan de penningmeester.

Vervolgens werd er een aantal voorstellen gedaan om het huishoudelijk reglement op een paar punten te wijzigen. De belangrijkst wijzigingen hebben betrekking op mogelijk uitbreiding van het aantal projecten in het kader van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Door de aanpassing wordt het mogelijk om projecten van elkaar te scheiden.  

Tenslotte vonden er enige verschuivingen in het bestuur plaats. Kor van den Hoek en Rob Goedvolk namen afscheid van het bestuur. De voorzitter bedankte Kor voor zijn jarenlange inzet en loyaliteit. Rob kon helaas niet aanwezig zijn. Van hem neemt het bestuur later afscheid.

Jan Bijvank spreekt Kor van den Hoek toe

De twee vrijgekomen plaatsen binnen het bestuur worden opgevuld door Jaap van de Wal en Rob Borgdorff. Daarnaast werd Ruud Mooij aangesteld als projectleider. Daarmee is er weer een volwaardig bestuur en kan er bij nieuwe projecten slagvaardig worden opgetreden.

Jaan van der Wal en Ron Borgdorff, de nieuwe bestuursleden