SCE vervangt PCR

De subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking vervangt de Postcoderoos Regeling per 1 april. Vanaf 1 april is er dus een nieuwe subsidieregeling van kracht. De grootste verandering is dat het een subsidieregeling is geworden in plaats van een belastingmaatregel.

Bij de oude PCR krijgen deelnemers naar rato van deelname aan een project de energiebelasting terug die zij thuis op hun energienota betaalden. In de nieuwe regeling krijgt de coöperatie een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte energie. Dus de coöperatie betaalt de leden ieder jaar hun deel aan subsidie.

Daarnaast wekt de installatie stroom op die verkocht wordt aan een energieleverancier. De opbrengst betaalt de coöperatie aan haar leden, na aftrek van de kosten die zij moet maken. Denk daarbij aan notariskosten , bankkosten, adminstratiekosten en verzekeringen.

Daarmee is de regeling eenvoudiger geworden. De leden zijn niet meer afhankelijk van hun energieleverancier.

Dat de regeling goed valt bij lokale coöperaties is goed te zien aan het aantal aanvragen die per 1 april bij de uitvoerde instantie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zijn aangevraagd. Er is voor 2021 92 miljoen euro beschikbaar. Inmiddels zijn er 350 aanvragen binnen gekomen voor een bedrag van 47 miljoen euro.

Daarmee is het subsidieplafond nog niet bereikt. Zon op Hoogland is op zoek naar één of meer daken om ook haar deelname aan groene energie verder te kunnen uitbouwen.